میدان‌داری سلبریتی‌ها

میدان‌داری سلبریتی‌ها

سلبریتی‌ها امروز همه جا را قبضه کرده‌اند؛ آنچه در ایران در حال رخ دادن است چیزی فراتر از نقش معمول یک بازیگر، هنرمند یا ورزشکار است و سلبریتی‌ها کم‌کم دارند جایگاه رهبران افکار در جامعه امروز ایران را می‌گیرند.