ردپای زنان در تاریخ‌نگاری پس از انقلاب کمرنگ است

ردپای زنان در تاریخ‌نگاری پس از انقلاب کمرنگ است

ملک‌زاده می‌گوید: زنان به‌دلیل شروع جنگ به حاشیه رانده می‌شوند و در تاریخ‌نگاری انقلاب چون نگاه مردانه غالب است، کمتر کسی سراغ زنان رفته و خود زنان هم خاطراتشان را مکتوب نکرده‌اند.