با خشاب خالی تیر خوردیم

با خشاب خالی تیر خوردیم

صدای زنگ گوشی موبایل همه را از خواب بیدار می‌کند. دوستی سراسمیه پشت تلفن می‌گوید کجایی؟ خوبی؟ می‌گویم آره، چی شده مگه؟ می‌گوید حمله شده به اهواز. ذهنم می‌رود به ۳۸ سال پیش، گیج و مبهوت به خودم می‌گویم مگر جنگ شده باز؟