نقش زنان در جنگ بیشتر نمایشی دیده شده است

نقش زنان در جنگ بیشتر نمایشی دیده شده است

معدنی می‌گوید: نبود تعریف و تقسیم‌بندی مناسب از حضور زنان در جنگ، نبود عنوان‌های مرتبط توسط سازمان‌های متولی در امور جنگ و شهدا، دسترسی نداشتن به منابع و عدم تمایل پژوهشگران به این حوزه از دلایل فقر پژوهشی در حوزه زنان در جنگ است.