پایتخت «بی»کتاب ایران

پایتخت «بی»کتاب ایران

شهر بوشهر، پایتختی کتاب ایران را در حالی به‌دست آورد که علیرغم ثروت سرشار آن در حوزه‌های گاز، نفت، صنعت و تجارت این استان را در شاخص‌های توسعه‌یافتگی جزو مناطق کمتر توسعه‌یافته قرار داده است.