زمینی که واگذار شد؛ از رهبران افکار تا مرگ حوزه عمومی

زمینی که واگذار شد؛ از رهبران افکار تا مرگ حوزه عمومی

هابرماس حوزه عمومی را هر فضایی به جز خانواده، نظام سیاسی و اقتصادی می‌داند که افراد بدون فشار از سمت نظام سیاسی و بدون تاثیر موقعیت اقتصادی و مناسبات بازاری با پشت کردن به زندگی خصوصی با یکدیگر وارد مراوده و گفت‌وگو در باب مسائل اجتماعی می‌شوند.