مدیریت بحران با نیروهای ضدشورش

مدیریت بحران با نیروهای ضدشورش

پلدختر در استان لرستان پس از فروکش کردن سیل همچنان درگیر بحران است، مردم عصبانی و نیروهایی که به‌جای مدیریت بحران، از پلیس ضدشورش یاری گرفته‌اند.